Reklamace a vrácení zboží

 Stručný návod pro uplatnění reklamace zboží zakoupeného na eshopu 2mcyklosport.cz nebo v kamené prodejně provozované společností 2MCyklosport s.r.o.

 1. Vyplňte kompletně reklamační formulář – ke stažení zde – a přiložte ho k reklamovanému zboží.
 2. Ujistěte se, že zboží, které chcete reklamovat je kompletní a není znečištěné.
 3. Reklamované zboží můžete předat osobně na pobočce 2MCyklosport v Zastávce nebo zaslat přepravní službou na adresu: 2MCyklosport, 1. máje 2, 66484 Zastávka.
 4. V den přijetí kompletního a čistého reklamovaného zboží obdržíte emailem potvrzení o přijetí reklamace a toto datum se považuje za datum uplatnění reklamace.
 5. Bez zbytečné prodlevy vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.

 

 

Stručný návod pro vrácení zboží bez udání důvodů, výměnu zboží

 1. U zboží zakoupené v našem e-shopu, máte možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti kalendářních dnů bez udání důvodů. To platí i pro objednávky z eshopu s osobním vyzvednutím na naší kamenné prodejně.
 2. Zboží nesmí být použité, znečištěné, nést stopy montáže a musí mít původní originální obal.
 3. Vyplňte formulář vrácení zboží a zašlete na email: eshop@2mcyklosport.cz. Vytisknutý a podepsaný formulář pro vrácení zboží přiložte k vrácenému zboží.
 4. Vrácené zboží můžete předat osobně na pobočce 2MCyklosport v Zastávce nebo zaslat přepravní službou na adresu: 2MCyklosport, 1. máje 2, 66484 Zastávka.
 5. Částka za vrácené zboží Vám bude zaslána zpět převodem na Váš účet nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží.
 6. Výměna zboží (např. z důvodu špatně zvolené velikosti) není možná. Postupujte stejně jako při vrácení zboží bez udání důvodů a vytvořte novou objednávku na správné zboží.

 

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího společnosti 2MCyklosport s.r.o., se sídlem 1. máje 338, 66484 Zastávka, IČ: 07707703.

Reklamační řád se řídí aktuální právní úpravou, dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem.

Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je doklad o nákupu (faktura).


Záruční doba

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím nebo vyzvednutí od přepravce. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.


Poškození zboží při přepravě

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při převzetí zboží spolu s dopravcem překontroloval stav zásilky (poškození přepravního obalu). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky v případě, že zásilka je neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné vytvořit fotodokumentaci poškozené zásilky a sepsat s přepravcem protokol o poškození zboží při přepravě. Fotodokumentaci i protokol neprodleně zaslat prodávajícímu na: eshop@2mcyklosport.cz.


Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je 2MCyklosport, 1. máje 2, 664 84 Zastávka.

Vyplňte reklamační protokol a zašlete na email: eshop@2mcyklosport.cz. Vytisknutý a podepsaný reklamační protokol přiložte k reklamovanému zboží.

Reklamované zboží může kupující prodávajícímu předat osobně na pobočce 2MCyklosport v Zastávce nebo zaslat přepravní službou. V případě, že kupující bude zasílat zboží přepravní službou, měl by zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho dalšímu poškození.

Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství) a vyplněný reklamační protokol (ke stažení zde), který musí zejména obsahovat původní číslo objednávky zakoupeného zboží, podrobný popis závady a kontaktní údaje na kupujícího. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím v reklamačním protokolu.

Kupující je povinen dodat zboží do reklamačního řízení kompletní. Pokud nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění nebo odstranění reklamované vady, lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet až s datem dodání chybějících částí.

Prodávající má právo odmítnout převzetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace a to emailem bezprostředně po přijetí reklamovaného zboží a toto datum se považuje za datum uplatnění reklamace.

Záruka se nevztahuje

Právo z odpovědnosti za vady zboží se nevztahuje zejména na případy, kdy závada nebo

poškození vzniklo:

 • mechanickým poškozením zboží.

 • prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží.

 • živelnou katastrofou.

 • byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží

 • plombami opatřeno.

 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).

 • prokazatelně nesprávným užíváním nebo zanedbáním péče o zboží.

 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu.

 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání.

 • používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

 • prokazatelně neodbornou montáží a obsluhou. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím.

 • odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým

užíváním.

 • odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

Zjistí-li prodávající, že se jedná o jeden z těchto případů, může být kupujícímu nabídnuta placená oprava.

Prodávající má právo odmítnout převzetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné.


Vyřízení reklamace

Reklamaci prodávájící vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Lhůta 30 dní není závazná v případě, že kupující není spotřebitel (kupujícím je firma, OSVČ).

Jde-li o odstranitelnou vadu, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.

Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě. V takovém případě má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne.

V případě neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi.

V případě uznané reklamace má kupující právo na úhradu minimálních nutných nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady skutečně a účelně vynaložených. O proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Po vyřízení oprávněné reklamace nebo výměny zboží se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá ode dne následujícího po datu uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace.

O vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Datum informování zákazníka o vyřízení reklamace se považuje za datum vyřízení reklamace.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.

V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 50,- Kč za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 12 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, bude zboží prodáno a výtěžek použít na úhradu skladného.


Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2022 a je k dispozici na www.2mcyklosport.cz.